Noiz ICO Blockchain AI nhận thức mạng quảng cáo Coin

Noizchain là một liên doanh blockchain sắp tới sẽ cung cấp cho mạng quảng cáo phi tập trung nơi nhà xuất bản và nhà quảng cáo có thể xác thực khách hàng và dữ liệu quảng cáo. Ngoài ra, mạng quảng cáo blockchain sẽ kết hợp một…